Salgsbetingelser

Standardforbehold af januar 2007

 

 1. For tilbudet gælder:”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB 92). Tilbudsgiverens forbehold er en del af tilbudet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet.

 2. Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for afløb og el, gas, varme, vand mv. ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre disse ydelser er angivet som hørende til entreprisen på tegninger eller i arbejdsbeskrivelsen.

 3. Det forudsættes, at bygherren – bortset fra offentlige bygherrer – stiller den i AB 92, § 7 nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse.

 4. Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 92, § 8 tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring.

 5. For vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3) ifølge vinterbekendtgørelsen, gælder følgende:

  • “Årstidsbestemte vinterforanstaltninger” er indeholdt i tilbudssummen, bortset fra dem, der er fælles for flere entrepriser og ikke i udbudsmaterialet er angivet som hørende til entreprisen. Udførelse af sådanne er ekstraarbejde.
  • “Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger” er ekstraarbejde. Afviser bygherren at betale disse ekstraarbejder, har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse og ved arbejder omfattet af vinterbekendtgørelsen samt alle bygge- og broarbejder og lignende tillige ret til betaling af stilstands-omkostninger.
  • Hvis vinterforanstaltningerne, der skal betales som ekstraarbejde, er beskrevet i en vintertilbudsliste med enhedspriser og skønsmæssigt fastsatte mængder, afregnes vinterforanstaltningerne efter tilbudslistens enhedspriser og de forbrugte mængder, og ellers som regningsarbejde.
 6. Tilbudssummen indeksreguleres. Hvis intet indeks er fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som bedst muligt svarer til entreprisen. Hvis der i udbudsmaterialet er stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen, i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid.

 7. Hvis udbudsmaterialet kræver, at et materiale skal leveres med en garanti for materialeegenskaber, der går ud over AB 92’s almindelige mangelansvar, er entreprenøren kun forpligtet heraf, hvis det er muligt at levere de angivne materialer med de krævede egenskaber, og leverandøren stiller samme garanti over for entreprenøren og kan opfylde sin forpligtelse.

 8. Forsinkelse af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af tilbudet, medmindre anmeldelsesperioden udtrykkeligt er angivet i udbudstidsplanen. Hvis anmeldelsen fører til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, er disse ydelser ikke inkluderet i tilbudet, medmindre de entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter på tilbudstidspunktet, og der er givet fyldestgørende oplysninger om forureningen i udbudsmaterialet.

Forbeholdet er anmeldt til Konkurrencestyrelsen.

 

Faglige forbehold:

A. Beskyttelse mod indirekte berøring forudsættes etableret efter Stærkstrømsbekendtgørelsens mindstekrav, medmindre andet er angivet i udbudsbetingelserne.

B. Ansvar for præmonterede apparater og maskiner, der ikke leveres af elinstallatøren, begrænses til tilslutning efter forbindelsesskema. Idriftsætning forudsættes udført af bygherren.

C. Brugsgenstande og el-apparater, der leveres af bygherren, forudsættes at inkludere nødvendig tilslutningsledning og anvendelig stikprop, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet.

D. For bygningsmæssige bestanddele gælder:

 1. Mursten og andet vægmateriale forudsættes at have en hårdhed højst som almindelig mursten (ikke hårdtbrændte).
 2. Træforskalling anvendt til betonstøbning.
 3. Præfabrikerede elementer forudsættes fremstillet og anbragt således, at installationer til disse kan foretages uhindret.
 4. Rør og dåser mv. er anbragt i præfabrikerede elementer, således at indtrækning af ledninger og montering kan foretages uhindret.

 

*) Tilbudsgivere og bygherrer bør være opmærksomme på at forbehold vedhæftet et tilbud gælder forud for udbudsmaterialet, herunder tilbudslister fortrykt af udbyder, medmindre andet fremgår af forbeholdet, eller der senere træffes anden aftale, at udbudsmaterialet bør indeholde en fuldstændig beskrivelse af de ydelser, der gives tilbud på samt en tidsplan, som mindst indeholder bindende og nøjagtige oplysninger om tidspunkterne for tilbudsaccept, arbejdets påbegyndelse, afslutning samt betaling af slutregning

Download salgsbetingelserne her

Vagtudkald

Vi gør opmærksom på at et vagtudkald i Danmark udgør min. 3800,00 inkl. moms, hvis det er uden for vores normale arbejdstid som er alle hverdage 07:00-15:00